Hoeveel koffie maalt Marc met zijn handbike ?
Naar wedstrijd

Wedstrijdreglement

Artikel 1. ALGEMEEN.

1. Puro Fairtrade Coffee organiseert naar aanleiding van haar 10-jarige bestaan een wedstrijd in samenwerking met Marc Herremans. De wedstrijd is toegankelijk via www.puropower.be. Puro Fairtrade Coffee bepaalt met dit wedstrijdreglement de deelnemingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de wedstrijd.

2. Puro Fairtrade Coffee is een initiatief van Miko Coffee Services NV, met maatschappelijke zetel te Steenweg op mol 177, B-2300 Turnhout, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0429.197.383. Puro Fairtrade Coffee wordt hierna “Organisator”.

3. De deelnemer aanvaardt met zijn deelname aan onze wedstrijd uitdrukkelijk de uitsluitende toepassing van dit wedstrijdreglement en aanvaardt iedere toekomstige beslissing van de organisator omtrent de wedstrijd.

Artikel 2. WIE KAN DEELNEMEN? 

1. Iedere natuurlijke persoon met een woonplaats in Belgie kan deelnemen. Een deelname is enkel geldig indien de deelnemer een uitdrukkelijke vermelding maakt van een school, organisatie of bedrijf namens dewelke hij deelneemt.

2. Ook als je jonger dan 16 jaar bent, kan je deelnemen voorzover je toestemming hebt van een wettelijke vertegenwoordiger, zoals jouw ouders of een andere gezaghebbende. Indien dit noodzakelijk blijkt, kan Puro Fairtrade Coffee te allen tijde de schriftelijke toestemming opvragen. Bij gebrek aan een tijdige reactie kan de organisator de minderjarige deelnemer uitsluiten van de wedstrijd.

3. Iedereen verdient een eerlijke kans; daarom kan een natuurlijke persoon slechts éénmaal deelnemen. Een deelnemer die meerdere e-mailadressen hanteert, wordt automatisch uitgesloten uit de wedstrijd. Binnen één organisatie of bedrijf kunnen wel meerdere verschillende natuurlijke personen deelnemen.

4. Deelname is uitgesloten voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze wedstrijd.

Artikel 3. HOE CORRECT DEELNEMEN?

1. Deelnemen doe je door onze wedstrijdvraag en schiftingsvraag te beantwoorden. Zodra je jouw antwoorden en de gevraagde contactgegevens doorstuurt via onze wedstrijdpagina, is er sprake van een deelname. De deelnemer ontvangt steeds een bevestigingsmail na succesvolle deelname. Bij gebrek aan een bevestigingsmail is er geen sprake van deelname.

Wedstrijdvraag: hoeveel (kilo)gram versgebrande koffie kan Marc Herremans binnen een tijdspanne van 1 minuut malen door middel van een aangedreven koffiemolen?

Tip: Marc Herremans zal de elektrische koffiemolen aandrijven via een handbike. Het energetische vermogen dat de handbike ontwikkelt zal omgezet worden in elektrisch vermogen wat vervolgens de koffiemolen doet draaien.

Schiftingsvraag: hoeveel deelnemers aan deze wedstrijd hebben zich tijdig geregistreerd bij afsluiting van de wedstrijd?

2. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de gevraagde contactgegevens en bijkomende informatie op een volledige, correcte en accurate wijze in te vullen. Als organisator heeft Puro Fairtrade Coffee te allen tijde het recht om  bijkomende informatie op te vragen ter bevestiging van deze contactgegevens. Een gebrekkige of ontijdige informatieverschaffing is een grond voor uitsluiting conform artikel 7 van de wedstrijdvoorwaarden.

3. De wedstrijd kent een beperkte looptijd, zijnde van 28 januari 2015 tot en met 3 maart 2015 (23u59). Na verstrijken van deze looptijd is geen geldige deelname meer mogelijk, ongeacht de reden van laattijdige deelname.

4. Deelname aan deze wedstrijd impliceert geen aankoopverplichting.

Artikel 4. HOE KAN JE WINNEN?

1. De deelnemer wint door onze wedstrijdvraag correct te beantwoorden. In geval van meerdere correcte antwoorden is een correcte of dichtst mogelijke benadering van het juiste antwoord op de schiftingsvraag doorslaggevend. In geval van een ex aequo wint de deelnemer die als eerste het correcte antwoord of de beste benadering doorstuurde. Het tijdstip waarop het ingevulde antwoordformulier in onze systemen gelogd werd is doorslaggevend.

2. De wedstrijd kent twee winnaars voor iedere respectievelijke 1ste, 2de en 3de plaats, namelijk de natuurlijke persoon en de school, organisatie of bedrijf die men bij deelname heeft vermeld. Zowel de natuurlijke persoon als de vermelde school, organisatie of bedrijf is automatisch uitgesloten van verdere deelname zodra men in aanmerking komt voor een prijs.

3. Zodra de winnaar bekend raakt, verwittigt Puro Fairtrade Coffee deze deelnemer door middel van een e-mail. De deelnemer dient binnen achtenveertig (48) uur na versturen van deze e-mail zijn acceptatie van zijn winst schriftelijk te bevestigen. Bij gebrek aan een tijdige bevestiging vervalt het recht op de prijs, zowel voor de natuurlijke persoon als de vermelde school, organisatie of bedrijf.

4. De vragen en oplossingen en hun eventuele wijzigingen, kunnen geen voorwerp zijn van betwisting. In geval van twijfel of vergissing omtrent het juiste antwoord of de aanduiding van de winnaars kan Puro Fairtrade Coffee alle maatregelen nemen die het correcte verloop van de wedstrijd garanderen.

5. Puro Fairtrade Coffee zal alle deelnemers inlichten over de juiste antwoorden na afloop van de wedstrijd.  

Artikel 5. WAT KAN JE WINNEN?

1. Puro Fairtrade Coffee voorziet volgende prijzen:

Ranking

School, Organisatie of Bedrijf

Natuurlijke persoon

1ste plaats

Motivational speech Marc Herremans

Trek-racefiets t.w.v. 3.000€*

2de plaats

10.000 kopjes Puro Fairtrade koffie**

Gesigneerd Puro-truitje & -broek

3de plaats

Puro Fairtrade Coffee-ontbijt op FT@W

t.w.v. €500***

Gesigneerd Puro-truitje & broek

 

* Trek-racefiets ter waarde van €3000 (incl. btw). De Trek-racefiets kan samengesteld worden met verschillende materialen en modellen naar keuze. De Trek-racefiets wordt exclusief voorzien door “Fietsen Oostvogels – Bredabaan 411, B-2990 Wuustwezel - BTW-BE.0767.323.349 – info@fietsenoostvogels.be - www.fietsenoostvogels.be.

** “10.000 kopjes Puro Fairtrade koffie” wordt uitgekeerd als equivalent, dit wil zeggen rekening houdend met de infrastructuur van de klant. De wijze van uitkering wordt steeds met de winnaar besproken. De totale waarde van deze prijs bedraagt maximaal €1500.

***  De invulling van dit ontbijt gebeurt in samenspraak met de winnaar en is afhankelijk van het aantal deelnemers. De winnaar kan onder andere kiezen uit warme dranken, Fairtrade-fruitsap, ontbijtkoeken, etc.

2. De waarde van prijzen wordt steeds inclusief btw en in euro aangeduid.  

3. De prijzen zijn niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor andere producten, diensten en/of vatbaar voor uitbetaling in valuta.

4. Puro Fairtrade Coffee bepaalt vrij het tijdstip en de locatie waarop de prijzen worden uitgereikt. De prijzen die niet binnen de overeengekomen tijdspanne in ontvangst worden genomen, komen te vervallen. 

Artikel 6. AANSPRAKELIJKHEID.

1. De organisator stelt alles in het werk om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van de website te garanderen. Toch kan de organisator hierover geen absolute garanties bieden en moet men deze inspanningen als een middelenverbintenis beschouwen. Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat de organisator geen aansprakelijkheid draagt voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. De organisator heeft het recht om de toegang tot de wedstrijdpagina te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

2. De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de wedstrijd. Meer specifiek zijn de organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met de door haar uitgekeerde prijzen; voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de wedstrijd en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen, het niet-ontvangen of onvolledig ontvangen van prijzen door derde partijen, et cetera.

Artikel 7. UITSLUITING.

1. Bij vaststelling van onregelmatigheden of inbreuken op het wedstrijdreglement of enige andere wettelijke bepaling of fatsoensregel is de organisator te allen tijde gerechtigd specifieke deelnemers uit te sluiten van deelname. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Puro Fairtrade Coffee hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2. De organisator behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 8. PRIVACYVERKLARING

Puro Fairtrade Coffee hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. De verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de voorwaarden zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet). Door deelname aan de wedstrijd bevestigt iedere deelnemer zijn kennisname van deze garanties en zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Puro Fairtrade Coffee verzamelt en verwerkt persoonsgegevens vanaf het moment van deelname aan de wedstrijd. De verzamelde gegevens betreffen contactgegevens van de deelnemer en gegevens die de goede technische werking van onze website garanderen waaronder cookies, log-informatie en informatie met betrekking tot de gebruikte hardware, software of netwerk. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen het kader van onze wedstrijd en kunnen ook nadien gebruikt worden voor de verspreiding van (niet-)commerciële informatie door Puro Fairtrade Coffee. Uw persoonsgegevens worden uit principe niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen. Dit laatste behoudens de gevallen waar nodig voor de uitvoering van dit wedstrijdreglement, zoals de beperkte doorgifte noodzakelijk voor de prijsuitdeling bij wedstrijdwinst.

Na afloop van de wedstrijd zal Puro Fairtrade Coffee de winnaars op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij deelname zijn toestemming tot publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en foto in geval van wedstrijdwinst. De Deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

De deelnemer beschikt, conform de Privacywet, te allen tijde over het kosteloze recht op toegang tot de verwerkte persoonsgegevens, op verbetering van verzamelde persoonsgegevens en op verzet tegen verdere verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van direct marketing. De Deelnemer oefent zijn rechten uit via een gedagtekend schriftelijk verzoek aan Puro Fairtrade Coffee, per post of per e-mail aan info@purocoffee.com. Puro Fairtrade Coffee vebindt er zich toe binnen 15 werkdagen aan het verzoek een gevolg te geven.

Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOM.

Creativiteit verdient bescherming, zo ook deze wedstrijd inclusief de wedstrijdpagina en alle daarbij horende inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Puro Fairtrade Coffee en de respectievelijke derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere deelnemer krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze website en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet- commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen dan ook onze deelnemers en gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

Artikel 10. SLOTBEPALINGEN.

1. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2. Op deze wedstrijd is het Belgische recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit of uit de wedstrijd voortvloeien worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Terug naar home